Formularz reklamacyjny Hegen.

Administratorem danych osobowych jest firma Hegen Europe Sp. z o. o. zajmująca się usługami serwisowymi i naprawą sprzętu sportowego. Dane pozyskiwane przez firmę Hegen Europe Sp. z o. o używane są wyłącznie w celu realizacji zgłoszeń serwisowych. Hegen Europe Sp. z o. o. przekazuje pozyskiwane dane osobowe jedynie firmom kurierskim realizującym dowóz sprzętu do/z serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niżej zamieszczonej Polityce Prywatności. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HEGEN EUROPE Sp. z o. o. ul.Sportowa 3a, 32-080 Zabierzów, KRS 0000397646, REGON 122418370, NIP 6372189669. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy zawartejmiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz obowiązek prawny wynikający z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Pozyskane przez firmę Hegen Europe Sp. z o. o dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i kontaktu z Panią/Panem w niezbędnym do tego zakresie, w szczególności w celu:wezwania do uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym – do przesłania reklamowanego towaru, o ile nie został przekazany wraz z formularzem reklamacji;poinformowania Pani/Pana o uznaniu reklamacji i realizowania roszczenia reklamacyjnego;poinformowania Pani/Pana o odmowie uznania reklamacji i odesłania reklamowanego towaru na podany przez Panią/Pana adres. Oświadczamy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i obsługi procesu reklamacji a następnie w czasie, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres konieczny do przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:prawo dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji lub usunięcia treści danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.