Regulamin Newsletter

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez firmę Hegen Distribution Sp. z o. o. ul. Sportowa 3a, 32-080 Zabierzów, KRS 0000928302, REGON 520271529, NIP 5130274827, 

Dane kontaktowe:

a) adres do doręczeń: Hegen Distribution Sp. z o.o. ul. Sportowa 3a 32-080 Zabierzów;

b) telefon Biura Obsługi Klienta (BOK): 12 362 66 22 – dostępny w dni robocze od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient/usługobiorca);

c) e-mail BOK: sklep@hop-sport.com

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

Usługodawca – firma Hegen Distribution z siedzibą w Zabierzowie (32-080), ul. Sportowa 3a; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000928302, NIP 5130274827, REGON 520271529.

Subskrybent – osoba fizyczna. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Usługodawcę umowę o dostarczanie Newsletter; Subskrybent jest również Użytkownikiem;

Newsletter – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na wysyłaniu na adres e-mail podany przez Subskrybenta w Formularzu rejestracyjnym, wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe dotyczące produktów lub usług Usługodawcy lub innych podmiotów, na których zlecenie działa Usługodawca oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez Usługodawcę lub te podmioty Usługodawcy. ;

Polityka prywatności - zasady administracji danymi osobowymi przetwarzanymi przez Usługodawcę  do wglądu pod adresem: https://hop-sport.pl/info/pomoc/polityka-prywatnosci/

Formularz rejestracyjny - formularz osadzony na stronie hop-sport.pl służący do zamówienia usługi Newsletter

Strona Internetowa – strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod domeną hop-sport.pl

Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usługi Newsletter

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Usługa Newslettera polega na dostarczaniu przez Usługodawcę Subskrybentom, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłanych na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym, bieżących informacji  handlowych dotyczących produktów lub usług Usługodawcy lub innych podmiotów, na których zlecenie działa Usługodawca oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez Usługodawcę lub te podmioty.

2. Z usługi Newsletter może skorzystać:  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mogą działać wyłącznie za pośrednictwem upoważnionych osób. Podmioty wymienione wcześniej muszą dostarczyć potwierdzenie zgody przedstawiciela ustawowego lub swoje umocowanie na żądanie Usługodawcy. 

3. Usługa Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony. Usługodawca nie pobiera od Subskrybentów opłat za świadczenie usługi Newsletter.

4. Aby skorzystać z usługi Newsletter, należy spełnić poniższe wymagania techniczne:

 1. Posiadanie komputera, smartfona lub innego podobnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet;
 2. Używanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, 
 3. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

5. Subskrybent jest zobowiązany do korzystania z usługi Newsletter zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Istotne naruszenia Regulaminu stanowią: 

 1. Podanie nieprawdziwych danych osobowych
 2. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§3 Warunki korzystania z usługi Newsletter 

1. Dokonując zamówienia usługi Newsletter, Subskrybent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz akceptuje Politykę Prywatności dostępną na Stronie internetowej. W celu  zamówienia usługi Newslettera należy: 

 1. wypełnić Formularz rejestracyjny poprzez podanie danych niezbędnych do świadczenia usługi Newsletter (oznaczone gwiazdką); podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lub wypełnić formularz zamówienia w przypadku zamawiania usługi Newsletter bezpośrednio przy składaniu zamówienia towarów na Stronie Internetowej, podając dane niezbędne do złożenia zamówienia (oznaczone gwiazdką); podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 2. zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się pod Formularzem rejestracyjnym, 
 3. zaakceptować Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się pod Formularzem rejestracyjnym, 
 4. wyrazić (i) zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Subskrybenta, wiadomości e-mail wysyłanych w ramach zamówionej usługi Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz (ii) zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2044 roku prawo telekomunikacyjne, a także w związku z tym (iii) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów znajdujących się pod Formularzem rejestracyjnym;
 5. potwierdzić zamówienie usługi Newsletter klikając w link potwierdzający, przesłany na adres email, który został podany przez Subskrybenta w Formularzu rejestracyjnym. 
 6. umowę uważa się za zawartą w chwili wyświetlenia Subskrybentowi strony potwierdzającej zapis do subskrypcji Newslettera, wyświetlanej po kliknięciu w link potwierdzający, przesłany na adres e-mail Subskrybenta.

2. Wyrażenie wszystkich zgód, o których mowa w ust. 1 lit. d) powyżej  jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi Newsletter. Brak którejkolwiek z tych zgód uniemożliwi świadczenie usługi Newsletter.

3. Zarejestrowanie się do usługi Newsletter zgodnie z opisaną procedurą w punkcie 1 powyżej spowoduje umieszczenie adresu e-mail Subskrybenta na liście e-mailowej Usługodawcy. Podany adres e-mail będzie używany do przesyłania Subskrybentowi wiadomości e-mail wysyłanych w ramach zamówionej usługi Newsletter. 

4. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter). W tym celu Subskrybent może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi Newsletter. 

5. Przedmiotem usługi Newsletter jest:

 1. przesyłanie na adres poczty elektronicznej Subskrybenta informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Usługodawcy lub innych podmiotów, na których zlecenie działa Usługodawca oraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez Usługodawcę lub te podmioty, w tym o produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy. 
 2. przesyłanie na adres poczty elektronicznej Subskrybenta informacji handlowych (niezależnie od informacji wskazanych w punkcie a niniejszego ustępu), zawierających spersonalizowane oferty lub rabaty, dostosowane do zainteresowań i preferencji Subskrybenta

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter, przestrzegając 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, takich jak:

 1. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co prowadzi do zmiany wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usługi Newsletter;
 2. Zakończenie świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter, w przypadku istotnego naruszenia przez Subskrybenta postanowień Regulaminu (zgodnie z § 2 ust. 5 powyżej), z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 

9. W przypadkach wskazanych w ust. 6 lub 7 powyżej Usługodawca wyśle oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Newsletter w formie wiadomości e-mail na adres Subskrybenta. 

§ 4 Reklamacje​​​​

 1. Subskrybent może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi Newsletter na następujący adres e-mail: sklep@hop-sport.com
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 3. Jeśli reklamacja Subskrybenta zawiera braki, które uniemożliwiają jej rozpatrzenie, Usługodawca może poprosić o ich uzupełnienie. W tym celu podaje termin, nie krótszy niż 7 dni, oraz informuje o zakresie uzupełnienia. Subskrybent jest pouczony, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie skutkuje pozostawieniem jej bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Subskrybenta w Formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Subskrybenta przetwarzanych w ramach usługi Newslettera podanych przez Subskrybenta w Formularzu rejestracyjnym, w szczególności w postaci w postaci adresu poczty elektronicznej, a także  ewentualnych danych dotyczących miejsc logowania Subskrybenta.
 2. Dane osobowe Subskrybenta są przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter. Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z usługi.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy są dostępne w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 6 Zmiany regulaminu 

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji na Stronie Internetowej. 
 2. Prawo do dokonywania zmian w Regulaminie przysługuje Usługodawcy. Informacje o zmianach będą przekazywane Subskrybentom poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej wiadomości zawierającej zestawienie zmian. Ponadto, Subskrybenci otrzymają dodatkowe powiadomienie o zmianach za pośrednictwem usługi Newsletter, nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.
 3. Zgodnie z § 3 ust. 4 powyżej, Subskrybent ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter w dowolnym momencie, również w sytuacji, gdy nie akceptuje nowych postanowień Regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia X 2024 r. 
 2. Korzystanie z usługi Newsletter niesie ze sobą typowe ryzyka związane z użytkowaniem Internetu, takie jak możliwość dostępu do danych przez osoby nieuprawnione, nieautoryzowane rozpowszechnianie informacji, otrzymywanie spamu, a także ryzyko związane z atakami typu cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (próby wyłudzenia informacji). Usługodawca zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić adekwatny poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.
 3. W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, mają zastosowanie ogólne przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego.