​ REGULAMIN KONKURSU – „Moja sportowa przygoda”

Niniejszy regulamin określa zasady na jakich odbywa się konkurs „Moja sportowa przygoda”  na profilu Facebook firmy Organizatora konkursu:  Hegen Distribution Sp. z o.o., ul. Sportowa 3a,  32-080 Zabierzów. 

Celem konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców.  

ZASADY 

Zadaniem konkursowym jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedzi na pytanie: “Jak zaczęła się Twoja sportowa historia” na profilu: https://www.facebook.com/hopsportpl

Zasady wyłonienia Zwycięzców: 3 (słownie: trzy) komentarze, które w opinii Organizatora konkursu, będą najbardziej interesujące - wygrywają.

Czas trwania konkursu (udzielenia odpowiedzi na zadanie konkursowej w sekcji komentarzy pod wyznaczonym postem): od 6.10.2023 do 13.10.2023 23:59. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 17.10.2023.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

Organizatorem Konkursu jest Hegen Distribution Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Sportowa 3a, 32-080 Zabierzów (POLSKA). 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga żadnych zakupów.

Przystępując do konkursu uczestnicy oświadczają, że akceptują wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, zamieszkują lub są zameldowane w Polsce, posiadają połączenie z Internetem oraz ważny adres e-mail i konto na Facebooku (dalej "Uczestnicy").

Uczestnikami Konkursu są osoby, które napiszą w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: “Jak zaczęła się Twoja sportowa historia”.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład jury będą wchodziły 3 osoby.

Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową (odpowiedź na pytanie: “Jak zaczęła się Twoja sportowa historia”) zgodną z podaną tematyką konkursową.

Zgłoszona do Konkursu odpowiedź nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.

W Konkursie nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej pomysłowe komentarze.

Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanych materiałów.

Jeden uprawniony Uczestnik może, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.

Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu (powiadomienie zwycięzcy) nastąpi w terminie i miejscu określonym przez Organizatora. Nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu.

Laureaci Konkursu będą poinformowani w wiadomości prywatnej o szczegółach wygranej.

ZASADY WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH MATERIAŁÓW PRZEZ ORGANIZATORA

Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestników jako zgłoszenia konkursowe w celach promocyjnych Organizatora. W tym celu Uczestnicy, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udzielają Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, prawa na korzystanie z treści zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:

- na swojej stronie internetowej lub w innych materiałach komunikacyjnych oraz do publicznego udostępnienia treści i związanych z nimi danych (jeśli uzna to za stosowne), nawet po zakończeniu tego konkursu.

Przesyłając swoje Zadanie Konkursowe Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do tych treści (które zostaną przyznane Organizatorowi) i nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń finansowych.

Z chwilą wysłania Zadania Konkursowego Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do treści wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do treści, a także upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu treści publiczności, jak również do wykonywania innych autorskich praw osobistych do treści. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania treści.

W przypadku naruszenia Zadaniem Konkursowym praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zadanie Konkursowe spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).

W skład Jury wejdzie nie mniej niż 3 pracowników Organizatora.

W momencie wyboru, Zadania Konkursowe zostaną zanonimizowane, a więc dane uczestników nie będą znane Jury.

Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanego Zadania Konkursowego. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

Z nadesłanych Zadań Konkursowych Jury wybierze 3 prace konkursowe. Autorzy zwycięskich prac konkursowych zostaną nagrodzeni. 

Nagrodami w konkursie są: a) za zajęcie pierwszego miejsca: Rower treningowy składany Xbike HS-3010X Grix  o łącznej wartości 788,00 zł b) za zajęcie drugiego miejsca: Poręcze stacjonarne HS-1001K z rękawiczkami o łącznej wartości 318,00 zł 

c) za zajęcie trzeciego miejsca: Zestaw do akupresury żółty oraz Wałek roller do masażu EVA 33cm  o łącznej wartości 149,96 zł 

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW I DOSTARCZENIE NAGRÓD

Ostateczni zwycięzcy wybrani przez jury zostaną powiadomieni poprzez komentarz  z profilu https://www.facebook.com/hopsportpl, który będzie odpowiedzią na zwycięską pracę konkursową.

Zwycięzca musi odpowiedzieć w ciągu 5 dni od powiadomienia o wygranej, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, pełny adres do wysyłki oraz numer telefonu komórkowego.

Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych może skutkować brakiem możliwości lub opóźnieniem w przekazaniu Nagrody.

W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość z powiadomieniem w wyznaczonym terminie, wygrana nie może zostać uznana i Organizator skontaktuje się z kolejną osobą, która musi przestrzegać tych samych terminów potwierdzenia wygranej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wystąpi jeden z następujących przypadków:

- uczestnik nie sprawdza wiadomości bezpośrednich w komunikatorze Facebook z jakiegokolwiek powodu lub niemożności;

- wiadomość wyświetliła się w innym folderze typu „spam”

- uczestnik usunął swój profil na Facebooku;

- uczestnik rezygnuje z udziału.

Ponadto Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie swoim profilem na Facebooku, w szczególności w zakresie:

- odczytywania wiadomości z komunikatora Facebook zawierające instrukcje dotyczące odebrania nagrody;

- podjęcia środków zapobiegawczych, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do profilu uczestnika.

Nagrodzony zobowiązany jest do podpisania i odesłania na wskazany adres e-mail  skanu dostarczonego przez Organizatora formularza potwierdzającego odbiór nagrody. 

7. Należy pamiętać, że nawet jeśli zgłoszone Zadanie Konkursowe jest autorstwa osoby niepełnoletniej, to zwycięzcą zostanie wyłącznie osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe, czyli osoba pełnoletnia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. Wyniki opublikowane zostaną na Stories na profilu firmy na Facebooku: https://www.facebook.com/hopsp... oraz na Instastories na profilu firmy na Instagramie: https://www.instagram.com/hop_...

NAGRODY

Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane poście konkursowym.

Nagrody do zwycięzców trafią po otrzymaniu pełnych danych wysyłkowych zwycięzców, nie później niż 20 dni po opublikowaniu wyników na Facebooku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej wysyłki na podany przez uczestnika adres, zawierający: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilach Hop-Sport na portalu społecznościowym Facebook pod adresem wymienionym w pkt 1.1.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.