Regulamin konkursu życzenia urodzinowe

Regulamin konkursu „Życzenia urodzinowe” organizowanego w ramach profilu sklepu Hop-Sport w serwisie Facebook


Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu „Życzenia urodzinowe” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego za pośrednictwem profilu sklepu Hop-Sport w serwisie internetowym www.facebook.com, przez Andax Sp. z o.o. (dawniej Adam Bębenek - Centrum Dystrybucji Hurtowej Andax) z siedzibą w Zabierzowie.

§1 Definicje

1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem została przyznana Nagroda.

3. Nagroda – oznacza nagrodę w Konkursie, określoną w § 4 Regulaminu.

4. Odpowiedź – oznacza zadanie konkursowe wykonane przez Uczestnika, obejmujące wykonane przez Uczestnika zdjęcie wraz z krótkim opisem na temat wskazany w § 3 ust. 2 lit. b) Regulaminu, i zamieszczone przez niego na profilu sklepu Hop-Sport w serwisie www.facebook.com.

5. Organizator – oznacza Andax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Adam Bębenek - Centrum Dystrybucji Hurtowej Andax) z siedzibą w Zabierzowie, adres siedziby: 32-080 Zabierzów, ul. Sportowa 3 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928302,  NIP: 5130274827, REGON: 520271529 .

6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu, który reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników,  a także jest wiążący dla Organizatora i Uczestników.

7. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą konto w serwisie internetowym www.facebook.com zgodne z regulaminem tego serwisu, która w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat oraz zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Internetu, na profilu sklepu Hop-Sport w serwisie www.facebook.com, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs trwa od dnia 03.10.2022 roku do dnia 19.10.2022 roku włącznie, przy czym możliwość udzielenia odpowiedzi i uzyskania statusu Uczestnika trwa od dnia 03.10.2022 roku od godziny 00:00:01 do dnia 19.10.2022 roku do godziny 23:59:59.

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20.10.2022 roku. Spośród wszystkich odpowiedzi komisja konkursowa Organizatora wyłoni dwóch Laureatów, zgodnie z postanowieniami § 3 – 7 Regulaminu.

4. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem www.facebook.com lub jego właścicielem. Wszelkie dane osobowe wymagane Regulaminem i podawane przez Użytkowników w czasie trwania Konkursu, są podawane Organizatorowi, a nie serwisowi www.facebook.com lub jego właścicielowi. Serwis www.facebook.com i jego właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, a wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2.  Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

•           a)      w chwili rozpoczęcia Konkursu spełniać warunki uznania jej za Uczestnika opisane w §1 pkt 7 Regulaminu , oraz

•           b)      udzielić odpowiedzi poprzez wykonanie poniższego zadania: 
„Napisz życzenia urodzinowe dla Hop-Sport w formie rymowanki” lub "Dodaj zdjęcie, na którym zaprezentujesz własnoręcznie zrobiony napis Hop-Sport".

3. Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod zadaniem konkursowym zamieszczonym przez Organizatora profilu sklepu Hop-Sport w serwisie www.facebook.com; z Konkursu są wykluczone Odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne.

Poprzez umieszczenie Odpowiedzi w Konkursie zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

4. Odpowiedź, zarówno zdjęcie, jak i opis, muszą zostać wykonane przez Uczestnika lub Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do ich publikacji na profilu sklepu Hop-Sport w serwisie www.facebook.com. Ponadto, jeżeli w ramach Odpowiedzi Uczestnik zgłosi do Konkursu zdjęcie przedstawiającego wizerunek osób trzecich, osoby te muszą uprzednio wyrazić zgodę na powyższe oraz na ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa Uczestnik naruszyła zamieszczając odpowiedź w ramach Konkursu, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

5. Odpowiedź nie może zawierać treści, które mogłyby:

· zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

· naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

· posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

· naruszać dobre imię Organizatora lub pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, w tym promujące lub reklamujące przedsiębiorców lub produkty konkurencyjne względem Organizatora lub jego produktów;

· naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania, w dowolnej chwili trwania Konkursu, odpowiedzi naruszające którekolwiek postanowienia § 3 ust. 4 Regulaminu lub zawierające którekolwiek z treści zakazanych w § 3 ust. 5 Regulaminu.

7. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem lub członkiem organów zarządzających Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

7. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, w dowolnej chwili trwania Konkursu, wykluczenia z udziału w Konkursie każdej osoby, które nie spełnia warunków uznania jej za Uczestnika, oraz każdego Uczestnika, który spełniają któregokolwiek z wymogów w określonych w Regulaminie, działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu. 

§4 Nagroda

1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie, które zostaną przyznane dwóm Laureatom:
Nagroda główna, jedna do wyboru z trzech propozycji: Ławka treningowa HS-1055 Pro z modlitewnikiem o wartości 538 zł, Rower magnetyczny HS-015H Vox o wartości 548 zł lub Piłkarzyki Arena One o wartości 538 zł. 
Nagroda pocieszenia: Zestaw do akupresury szary o wartości 95,98 zł.

2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

3. Laureat nie może otrzymać innej nagrody rzeczowej, usługi ani ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

3. Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia zryczałtowanego podatku należnego w związku z wygraniem przez niego Nagrody; przy czym, ta dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacana Laureatowi, lecz zostanie przeznaczona przez organizatora jako tego płatnika tego podatku, bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku. Wartość tego podatku zostanie wyliczona i odprowadzona przez Organizatora zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego dla Laureata urzędu skarbowego.

§5 Wyłonienie Laureata

1. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi, komisja konkursowa Organizatora wybierze dwie, najbardziej kreatywne, pomysłowe i oryginalne odpowiedzi. Jej autorzy otrzymają nagrody: główną nagrodę i nagrodę pocieszenia za drugie miejsce. 

2. Wyłonienia Laureata Nagrody dokona komisja konkursowa, wskazana przez Organizatora, której decyzja jest ostateczne i nie podlegają zmianom.

3. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 -6 Regulaminu.

§6 Powiadomienie o wygranej

1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do dnia 27.10.2022 roku. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane za pomocą wiadomości przekazanej Laureatowi za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com i zawierać będzie informacje dotyczące warunków wydawania Nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu usunięcia przez Laureata konta użytkownika w serwisie internetowym www.facebook.com w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.

3. Ponadto, wyłoniony Laureat zostanie wskazany na profilu sklepu Hop-Sport w serwisie www.facebook.com poprzez podanie imienia i nazwiska Laureata.

§7 Wydanie Nagrody

1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata wiadomości prywatnej do Organizatora (poprzez profil sklepu Hop-Sport na portalu www.facebook.com) w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, następujących danych:

1. imię i nazwisko

2. adres zamieszkania

Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi z przyczyn od niezależnych od Organizatora, a zwłaszcza z powodu podania przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych w/w danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody lub zdarzeń siły wyższej.

W przypadku działania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem, ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, a w szczególności kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie www.facebook.com lub profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy w Konkursie jest niezgodny regulaminem z serwisu www.facebook.com lub Uczestnik naruszył w inny sposób postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody i uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z jej wydaniem oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, w tym wydania ewentualnej Nagrody i wykonania związanych z jej wydaniem obowiązków podatkowych oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji; zaś brak ich podania uniemożliwia udział w Konkursie lub rozpatrzenie reklamacji.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu: (i) organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci realizacji przez niego przyrzeczenia publicznego, jakie stanowi Konkurs (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) wykonania obowiązków podatkowych Administratora związanych z wydaniem Nagrody są przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (iii) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci rozpatrzenia żądań reklamacyjnych Uczestników w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zaś  (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników związanymi z Konkursem jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed tymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Dane osobowe będą przetwarzanie przez Administratora w w/w celach przez okres do chwili wydania Uczestnikowi uzyskanej Nagrody na potrzeby jej wydania, a następnie po jej wydaniu przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z jej wydaniem, w tym ewentualnej kontroli podatkowej. Ponadto, dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje, w tym zamieszczone w reklamacji i dalszej reklamacyjnej korespondencji, jeśli reklamacja taka zostanie rozpatrzona pozytywnie będą przetwarzane w potrzeby i przez okresy wskazane w zdaniu poprzedzającym, zaś jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie będą przechowywane przez okres 6 lat licząc od dnia negatywnego rozpatrzenia reklamacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników.

7. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo ich przeniesienia do innego administratora danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Uczestnik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane dostawcom usług IT i hostingowych, dostawcom systemów informatycznych, Poczcie Polskiej lub kurierowi, a ponadto do właściwego Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów RODO.

10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik może przesłać odpowiednią korespondencję listownie na adres: Andax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Adam Bębenek - Centrum Dystrybucji Hurtowej Andax) z siedzibą w Zabierzowie, adres siedziby: 32-080 Zabierzów, ul. Sportowa 3 A z dopiskiem „Dane osobowe” lub wiadomością elektroniczną (e-mail) na adres: sklep@hop-sport.pl 

§9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona w innej formie lub po terminie, wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana przez Organizatora; przy czym, dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 Dni Roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu; przy czym, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Hop-Sport w serwisie www.facebook.com.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie elektronicznej na stronie www.hop-sport.pl oraz w formie wydruku w siedzibie Organizatora; może ona zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.hop-sport.pl

4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Uczestnika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać zawartych w nim zasad.